Hướng dẫn sử dụng tool tạo coin token

Vui lòng đọc hướng dẫn trong nhóm Phát Hành Coin trên Facebook tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/groups/phathanhcoin/posts/506735627227930/